Vad är ADHD?

 

Definition

ADHD:Attention
Deficit Hyperactivity Disorder delas in efter grad av störning
på uppmärksamheten eller hyperaktiviteten.

Om man grov-
och/eller finmotoriska problem klassas det som DCD:Developmental Coordination
Disorder ADHD + DCD motsvarar den gamla benämningen DAMP som inte används
längre.

Problemen
måste visa sig i flera miljöer t.ex. både hem och skola. Problemen skall ha
börjat visa sig före 7 års ålder, ha funnits under minst ett halvår och medföra
betydande problem för barnets sätt att fungera.

Flickor
uppvisar skolsvårigheter, självskadebeteenden och är oftare underaktiva eller
osynliga men kan vara utstötta ut kamratgruppen, eller aldrig fått vara med
från början. Mer ångest och depression än pojkar har noteras, men om det beror
på en verklig symptomatologi eller att flickors problem tenderar att bedömmas annorlunda
än pojkar är inte klarlagt.

 Den tydliga  risken finns att flickors problem ej upptäcks
av en person som diskriminerar flickors besvär, viket skett i oerhört stor
omfattning historisk, mycket pga att diagnosen från början är skapad för unga
pojkar och att flickor problem tenderar att bedömas som sociala medans pojkars
tenderar att bedömas som biologiska.

Pojkar upplevs
ofta som stökiga medans flickor inte alls är synliga för det blinda ögat.

 

Orsaker

Hög
ärftlighet. Syrebrist vid förlossningen. Låg födelsevikt. Stress under 2-3
trimester och rökning under graviditeten verkar vara faktorer som påverkar
frekvensen av ADHD, i olika grad beroende på anlagen.

Symtom

ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörningskall uppvisa minst sex av symtomen:

 • ofta ouppmärksam på detaljer:
  gör ofta slarvfel, kommer av sig i uppgifter som kräver tillbakablickande
 • ofta svårt att behålla
  uppmärksamheten
 • förefaller inte lyssna direkt,
  utan verkar tänka på annat
 • följer inte givna
  instruktioner, men inte pga ovilja eller trotts
 • har svårt att planera och
  organisera, trotts en vilja till det
 • ogillar och undviker
  aktiviteter som kräver mental uthållighet (läxor, skolarbete, bokläsning)
 • tappar ofta bort saker som är
  grundläggande för olika aktiviteter: räknare, skolböcker, nycklar, verktyg
 • är lättdistraherad och har
  svårt att fokusera när annat stör
 • ofta glömsk till vardags med
  saker som görs ofta

ADHD med i huvudsak överraktivitet / impulsivitet skall uppvisa minst sex av
symtomen:

 • ha svårt att vara stilla med
  händer eller fötter
 • lämnar ofta sin plats i t.ex.
  klassrummet
 • springer ofta omkring eller
  klänger/klättrar mer än vad som är lämpligt
 • har svårt att leka lugnt och
  stilla
 • verkar ofta ”vara på språng”
 • pratar ofta överdrivet mycket
 • svarar ofta innan
  frågeställaren har pratat färdigt
 • har svårt att vänta på sin tur,
  avbryter i samtal eller inkräktar på andra (t.ex. kastar sig in i andras
  lekar).

ADHD av
kombinerad typ
skall
uppfylla kriterierna för båda kategorierna enligt ovan.

Lindrig
eller måttlig ADHD kan ”växa bort” eller få så lindriga symtom i vuxenlivet att
livskvalitén ej påverkas.

Alternativa överväganden/ diagnoser

Om symtomen
bättre kan förklaras av annan psykisk sjukdom t.ex. autism eller
utvecklingsstörning, skall dessa sjukdomar utgöra huvuddiagnos.

Tourettes
syndrom

Såväl under-
som överfunktion i sköldkörteln förekommer hos skolbarn med bild av trötthet
eller passivitet resp hyperaktivitet eller ”stökighet”.

ADHD/DCD ses
ofta tillsammans med ätstörningar/hetsätning.

Behandling

Lättare fall
bör kunna utredas och handläggas av t.ex. skolläkare tillsammans med
skolpsykolog och specialpedagog. Dessa kan identifiera och beskriva en
problematik utan att det behöver sättas någon diagnos. Alla behöver ej diagnos,
men det är i praktiken ofta avgörande att få hjälpåtgärder/assistent i skolan
om diagnos finns. Skollagen innehåller dock inget om att diagnos erfordras,
endast att man skall ta hänsyn till barnens behov.

Svåra fall
eller de som ej blivit bättre på insatta åtgärder remitteras vidare till
neuropsykiatrisk kompetens: Neuropsykiatriskt team, Barn- och
ungdomshabilitering eller BUP.

Teamarbete på
primärvårdsnivå är viktig för att få en funktionsbeskrivning av barnet och för
att man skall kunna ge barnet lämpligt stöd och behandling.

Svåra fall
skall absolut ha en diagnos. Remiss till barnneurologisk klinik eller enhet
inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Anpassad
pedagogik i skolan är viktigt. Skolans/specialpedagogens uppgift är central.
Barnen mår ofta bra av liten grupp med lugn och ro samt en strukturerad
individualiserad undervisning.

Vårdbidrag
kan vara aktuellt för att en förälder skall kunna gå ned i arbetstid.

Råd och stöd
via litteratur och föräldraförening, se nedan.

Kognitiv
terapi för föräldrarna där dessa lär sig hur att på ett strukturerat sätt
handskas med barnet och hur man gör för att undvika täta konflikter.

ADHD kan
”växa bort” eller få så lindriga symtom i vuxenlivet att livskvalitén ej
påverkas.

Concerta

Concerta

Concerta

Läkemedelsbehandling:

Vissa barn
blir bättre av behandling med metylfenidat (specialistfall, särskild
receptblankett krävs). Barn under sex år ska dock ej ges denna behandling.

Som
alternativ finns även icke centralstimulerande preparat med specifik
indikation: ADHD hos barn och ungdomar.

De nämnda
medicinerna hanteras via barn- och ungdomspsykiatrin.

Egenvård:

Omgivningen
till drabbad kan hjälpa till genom att planera och organisera. Agera med
förutsägbarhet och struktur. Var konkret i talet. Vid valalternativ – föreslå
två. Underskatta ej men var medveten om att den drabbade kan ha svårt att
förstå. Inse svårigheter med motivation. Försiktighet med stress. Låt barnet
vistas i små barngrupper och små skolklasser. Ev stöd av speciallärare eller
resurslärare.

http://www.adhdcenter.n.nu/concerta-ritalin-metylfenidat

Läkemedel

Metylfenidat


CONCERTA

 Concerta Depot effekt

Concerta
ADHD Medicin med metylfenidat – andra medel med metylfenidat är Ritalin, Equasym, Medikinet.

 


Metamina info om Metamin finns också på ADHD Center Metamina


Concerta®

Concerta ADHD ADD Medicin

Equasym

Medikinet


Ritalin

Metamina ADHD Medicin

Metamina dexamfetamin

Metamina

Metamina dexamfetamin

 

ADD fakta om ADHD utan Hyperaktivitet dvs ADD

ADHD TEST hos ADHD och ADD

Det här inlägget postades i ADHD CONCERTA RITALIN, ADHD och ADD. Bokmärk permalänken.